வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்


MOVIE : CHINNA VEEDU
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MALAYSIA VASUDEVAN & SUNANDA

veLLai manam uLLa machchaan
vizhiyOram iiram enna
pakkaththilE naanirunththum
thukkaththilE nii irunththaal
karaisErum kaalam eppO
veLLai manam uLLa machchaan
vizhiyOram iiram enna

kaLLa manam muLLu thachchi
kaNNiiril muuzhguthadi
vetkaththilE naan azhuthEn
thukkaththilE nii azhutha
kara sErum kaalam eppO
kaLLa manam muLLu thachchi
kaNNiiril muuzhguthadi

senggarumbai naan maRanththu
vEli muLLai En kadichchEn
puuvukkuLLum naagam uNdu
saamikkum thaan viidu reNdu
kaLLaiyum paalaa nii ninaichchE
muLLaiyum puuvaa nii mudichchE
pOnathellaam pOgattumngga
yaaruminggE raamanillE

veLLai manam uLLa machchaan
viLaiyaadi Onjchi vanthaan
pakkaththilE nii irunththaa
sorkkaththilE naan midhappEn
ennaaLum sErnthirupEn
veLLai manam uLLa machchaan
viLaiyaadi Onjchi vanthaan

kuuduvittu pOnakiLi
jOdi kittE sErnthathammaa
jOdi vanththu sErntha kiLi
kOdi sugam kaaNuthammaa
sippiya pOla naanirunththu
sinththiya thEnai sErththu vachchEn
sengguLaththil ?payya vanthaal
innum konjcham kallaiyadi

veLLai manam uLLa machchaan
viLaiyaadi Onjchi vanthaan
pakkaththilE nii irunththaa
sorkkaththilE naan midhappEn
ennaaLum sErnthirupEn
veLLai manam uLLa machchaan
viLaiyaadi Onjchi vanthaan

Tell-a-Friend

வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விழியோரம் ஈரம் என்ன
பக்கத்திலே நானிருந்தும்
துக்கத்திலே நீ இருந்தால்
கரைசேரும் காலம் எப்போ
வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விழியோரம் ஈரம் என்ன

கள்ள மனம் முள்ளு தச்சி
கண்ணீரில் மூழ்குதடி
வெட்கத்திலே நான் அழுதேன்
துக்கத்திலே நீ அழுத
கர சேரும் காலம் எப்போ
கள்ள மனம் முள்ளு தச்சி
கண்ணீரில் மூழ்குதடி

செங்கரும்பை நான் மறந்து
வேலி முள்ளை ஏன் கடிச்சேன்
பூவுக்குள்ளும் நாகம் உண்டு
சாமிக்கும் தான் வீடு ரெண்டு
கள்ளையும் பாலா நீ நினைச்சே
முள்ளையும் பூவா நீ முடிச்சே
போனதெல்லாம் போகட்டும்ங்க
யாருமிங்கே ராமனில்லே

வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விளையாடி ஓஞ்சி வந்தான்
பக்கத்திலே நீ இருந்தா
சொர்க்கத்திலே நான் மிதப்பேன்
என்னாளும் சேர்ந்திருபேன்
வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விளையாடி ஓஞ்சி வந்தான்

கூடுவிட்டு போனகிளி
ஜோடி கிட்டே சேர்ந்ததம்மா
ஜோடி வந்து சேர்ந்த கிளி
கோடி சுகம் காணுதம்மா
சிப்பிய போல நானிருந்து
சிந்திய தேனை சேர்த்து வச்சேன்
செங்குளத்தில் ?பய்ய வந்தால்
இன்னும் கொஞ்சம் கல்லையடி

வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விளையாடி ஓஞ்சி வந்தான்
பக்கத்திலே நீ இருந்தா
சொர்க்கத்திலே நான் மிதப்பேன்
என்னாளும் சேர்ந்திருபேன்
வெள்ளை மனம் உள்ள மச்சான்
விளையாடி ஓஞ்சி வந்தான்