வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்


MOVIE : PAAVAI VILAKKU
MUSIC : KVM
SINGER : JAYARAMAN CS

peNNoruththi ennethiril vanthaaL
thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

azhagaiyellaam avaL mugaththil kaNdEn..
veNNilavin azhagaiyellam avaLidaththil kaNdEn
vizhi viichchin minnalinaal silai maaRi ninREn
vEl vizhi viichchin minnalinaal silai maaRi ninREn
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

annam kuuda avaLidaththil vanthu nadai payilum
aadal kalai ilakkaNaththai aRiya varum mayilum
annam kuuda avaLidaththil vanthu nadai payilum
aadal kalai ilakkaNaththai aRiya varum mayilum
innisaiyai paadam kEtka eNNi varum kuyilum
iyaRkaiyellaam avaL kuralin inimaiyilE thuyilulm
iyaRkaiyellaam avaL kuralin inimaiyilE thuyilulm
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL

kannal mozhi… ii..ii…. pEsi varum…
kannal mizhi pEsi varum kanniyarin thilagam
kamalam en kamalam senggamalam
kamalam en kamalam senggamalam
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
kaNNasaivil kOdi kOdi kaRpanaigaL thanthaaL.
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL
vaNNa thamizh peNNoruththi ennethiril vanthaaL.
*************************************************************

பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

அழகையெல்லாம் அவள் முகத்தில் கண்டேன்..
வெண்ணிலவின் அழகையெல்லம் அவளிடத்தில் கண்டேன்
விழி வீச்சின் மின்னலினால் சிலை மாறி நின்றேன்
வேல் விழி வீச்சின் மின்னலினால் சிலை மாறி நின்றேன்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

அன்னம் கூட அவளிடத்தில் வந்து நடை பயிலும்
ஆடல் கலை இலக்கணத்தை அறிய வரும் மயிலும்
அன்னம் கூட அவளிடத்தில் வந்து நடை பயிலும்
ஆடல் கலை இலக்கணத்தை அறிய வரும் மயிலும்
இன்னிசையை பாடம் கேட்க எண்ணி வரும் குயிலும்
இயற்கையெல்லாம் அவள் குரலின் இனிமையிலே துயிலுல்ம்
இயற்கையெல்லாம் அவள் குரலின் இனிமையிலே துயிலுல்ம்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்

கன்னல் மொழி… ஈ..ஈ…. பேசி வரும்…
கன்னல் மிழி பேசி வரும் கன்னியரின் திலகம்
கமலம் என் கமலம் செங்கமலம்
கமலம் என் கமலம் செங்கமலம்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
கண்ணசைவில் கோடி கோடி கற்பனைகள் தந்தாள்.
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்
வண்ண தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னெதிரில் வந்தாள்.
***********************************************************