சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது


MOVIE : ANDAVAN KATTALAI
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : CHANDRABABU J P

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

mEdaiyERi pEsumbOdhu aaRu pOla pEchchi
mEdaiyERi pEsumbOdhu aaRu pOla pEchchi
kiizha irunthu pEsumbOdhu sonnathellaam pOchchi
kiizha irunthu pEsumbOdhu sonnathellaam pOchchi
kaasa eduththu niittu kazhutha paadum paattu
aasa vaarththai kaattu unakkum kuuda Ottu

( uu….. -haa -haa -haa -haa -haa
-haa -haa -haa -haa………..)

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

( uu….. -haa -haa -haa -haa -haa
-haa -haa -haa -haa………..)

uLLa paNaththai puutti vachchi
kaLLan vEsam pOdu
uLLa paNaththai puutti vachchi
kaLLan vEsam pOdu
oLinjchi maRainjchi aattam pOttu
uththaman pOla pEsu
oLinjchi maRainjchi aattam pOttu
uththaman pOla pEsu
-nalla kuNaththa maaRRu
kaLLa paNaththa Eththu
-nalla nEram paarththu
-naNbanaiyE maaththu
-ha -ha -ha -ha -haa

sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu
chinna manusan periya manusan
seyalai paaththu sirippu varuthu
sirippu varuthu sirippu varuthu
sirikka sirikka sirippu varuthu

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது

மேடையேறி பேசும்போது ஆறு போல பேச்சி
மேடையேறி பேசும்போது ஆறு போல பேச்சி
கீழ இருந்து பேசும்போது சொன்னதெல்லாம் போச்சி
கீழ இருந்து பேசும்போது சொன்னதெல்லாம் போச்சி
காச எடுத்து நீட்டு கழுத பாடும் பாட்டு
ஆச வார்த்தை காட்டு உனக்கும் கூட ஓட்டு

( ஊ….. ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா………..)

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது

( ஊ….. ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா………..)

உள்ள பணத்தை பூட்டி வச்சி
கள்ளன் வேசம் போடு
உள்ள பணத்தை பூட்டி வச்சி
கள்ளன் வேசம் போடு
ஒளிஞ்சி மறைஞ்சி ஆட்டம் போட்டு
உத்தமன் போல பேசு
ஒளிஞ்சி மறைஞ்சி ஆட்டம் போட்டு
உத்தமன் போல பேசு
நல்ல குணத்த மாற்று
கள்ள பணத்த ஏத்து
நல்ல நேரம் பார்த்து
நண்பனையே மாத்து
ஹ ஹ ஹ ஹ ஹா

சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது
சின்ன மனுசன் பெரிய மனுசன்
செயலை பாத்து சிரிப்பு வருது
சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது
சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது