பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே


MOVIE : RANGA
MUSIC : SHANKAR GANESH
SINGERS : SPB & MALAYSIA VASUDEVAN

pattukkOttai ammaaLE
paaththupputtaan nammaaLE
kaNNaalE sirichchaa thannaalE aNaichchaa
pinnaalE kaalai vaarittaa ..pOdu
pattukkOttai ammaaLE
uLLukkuLLE ennaaLu
pollaadha sirukki ponnaattam minukki
pinnaadi paLLam paRippaa
pattukkOttai ammaaLE
paaththupputtaan nammaaLE
kaNNaalE sirichchaa thannaalE aNaichchaa
pinnaalE kaalai vaarittaa .adadada
pattukkOttai ammaaLE
uLLukkuLLE ennaaLu
pollaadha sirukki ponnaattam minukki
pinnaadi paLLam paRippaa

kEdippaya naadagam pOttaan
sOdikkiLi sammadham kEttaan
kEdippaya naadagam pOttaan
sOdikkiLi sammadham kEttaan
ammaaLu vanthaaLE nambi
anthaaLu vittaanE thambi
aambiLaikku kaadhu kuththa paaththaa
aambiLaikku kaadhu kuththa paaththaa
-naadaRinjcha pOkkirithaan naanaRinjcha ammaaLu
vettikkittaa ottikkittaa unakkenna summaairu..

pattukkOttai ammaaLE….E..E..E..
paaththupputtaan nammaaLE
kaNNaalE sirichchaa thannaalE aNaichchaa
pinnaalE kaalai vaarittaa ..dE..dE..dE..dE…
pattukkOttai ammaaLE…emmaa …emmaa…emmaa..emmaa..
uLLukkuLLE ennaaLu
pollaadha sirukki ponnaattam minukki
pinnaadi paLLam paRippaa

paasamuLLa thambiyai pOlE
paaththirukkEn aayiram aaLai
paasamuLLa thambiyai pOlE
paaththirukkEn aayiram aaLai
appOdhum ippOdhum Echchaa
eppOdhum sellaathu paachchaa
-naan ninaichchaa maattikkuva guruvE
-naan ninaichchaa maattikkuva guruvE
un kadhaiyum en kadhaiyum uuraRinjcha ennaagum
paambukkoru kaaliruntha paambaRiyum ennaaLum

pattukkOttai ammaaLE….E..E..E..
paaththupputtaan nammaaLE
kaNNaalE sirichchaa thannaalE aNaichchaa
pinnaalE kaalai vaarittaa ..dE..dE..dE..dE…
pattukkOttai ammaaLE…emmaa …emmaa…emmaa..emmaa..
uLLukkuLLE ennaaLu
pollaadha sirukki ponnaattam minukki
pinnaadi paLLam paRippaa

********************************************************

பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே
பாத்துப்புட்டான் நம்மாளே
கண்ணாலே சிரிச்சா தன்னாலே அணைச்சா
பின்னாலே காலை வாரிட்டா ..போடு
பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே
உள்ளுக்குள்ளே என்னாளு
பொல்லாத சிருக்கி பொன்னாட்டம் மினுக்கி
பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா
பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே
பாத்துப்புட்டான் நம்மாளே
கண்ணாலே சிரிச்சா தன்னாலே அணைச்சா
பின்னாலே காலை வாரிட்டா .அடடட
பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே
உள்ளுக்குள்ளே என்னாளு
பொல்லாத சிருக்கி பொன்னாட்டம் மினுக்கி
பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா

கேடிப்பய நாடகம் போட்டான்
சோடிக்கிளி சம்மதம் கேட்டான்
கேடிப்பய நாடகம் போட்டான்
சோடிக்கிளி சம்மதம் கேட்டான்
அம்மாளு வந்தாளே நம்பி
அந்தாளு விட்டானே தம்பி
ஆம்பிளைக்கு காது குத்த பாத்தா
ஆம்பிளைக்கு காது குத்த பாத்தா
நாடறிஞ்ச போக்கிரிதான் நானறிஞ்ச அம்மாளு
வெட்டிக்கிட்டா ஒட்டிக்கிட்டா உனக்கென்ன சும்மாஇரு..

பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே….ஏ..ஏ..ஏ..
பாத்துப்புட்டான் நம்மாளே
கண்ணாலே சிரிச்சா தன்னாலே அணைச்சா
பின்னாலே காலை வாரிட்டா ..டே..டே..டே..டே…
பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே…எம்மா …எம்மா…எம்மா..எம்மா..
உள்ளுக்குள்ளே என்னாளு
பொல்லாத சிருக்கி பொன்னாட்டம் மினுக்கி
பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா

பாசமுள்ள தம்பியை போலே
பாத்திருக்கேன் ஆயிரம் ஆளை
பாசமுள்ள தம்பியை போலே
பாத்திருக்கேன் ஆயிரம் ஆளை
அப்போதும் இப்போதும் ஏச்சா
எப்போதும் செல்லாது பாச்சா
நான் நினைச்சா மாட்டிக்குவ குருவே
நான் நினைச்சா மாட்டிக்குவ குருவே
உன் கதையும் என் கதையும் ஊரறிஞ்ச என்னாகும்
பாம்புக்கொரு காலிருந்த பாம்பறியும் என்னாளும்

பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே….ஏ..ஏ..ஏ..
பாத்துப்புட்டான் நம்மாளே
கண்ணாலே சிரிச்சா தன்னாலே அணைச்சா
பின்னாலே காலை வாரிட்டா ..டே..டே..டே..டே…
பட்டுக்கோட்டை அம்மாளே…எம்மா …எம்மா…எம்மா..எம்மா..
உள்ளுக்குள்ளே என்னாளு
பொல்லாத சிருக்கி பொன்னாட்டம் மினுக்கி
பின்னாடி பள்ளம் பறிப்பா

புருசன் தான் இவன் புருசன் தான்


MOVIE : RANGA
MUSIC : SHANKAR GANESH
SINGERS : SPB & VANI JEYARAM

purusan thaan ….ivan purusan thaan..
ivan pEru rangga ennudaiya panggaa
ottikkittaanyyaa kaiya kattikkittaanyaa
ivan pEru rangga ennudaiya panggaa
ottikkittaanyyaa kaiya kattikkittaanyaa
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkila uurkOlam
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkila uurkOlam

poNdaatti… iva poNdaattii…
poNdaatti… iva poNdaattii…
iva pEru gangga ennudaiya pangga
ottikkittaammaa kaiya kattikkittaammaa
iva pEru gangga ennudaiya pangga
ottikkittaammaa kaiya kattikkittaammaa
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkula uurkOlam
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkula uurkOlam

purusan thaan…… iva poNdaattii….
poNdaattii …. ivan purusan thaan..

en kaavalukku iLam singgam irukku
kaN valai viisi pudichchEnayyaa
konjchi viLaiyaada thudiththEnayyaa
en kaavalukku iLam singgam irukku
kaN valai viisi pudichchEnayyaa
konjchi viLaiyaada thudiththEnayyaa
ennai konjcham paarththathu poNNu
allippuuvaay puuththathu kaNNu
ennai konjcham paarththathu poNNu
allippuuvaay puuththathu kaNNu
adikkadi sirikkuthu uthattaiyum kadikkuthu En.

purusan thaan ….ivan purusan thaan
iva pEru gangga ennudaiya pangga
ottikkittaammaa kaiya kattikkittaammaa
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkula uurkOlam
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkula uurkOlam
poNdaattii …. ivan purusan thaan

ettippOnaa kattippaa sellakkutti
thottuppaaththaa thiththippaa vellakkatti
ettippOnaa kattippaa sellakkutti
thottuppaaththaa thiththippaa vellakkatti
adi pOkkiri unai paarkkaiyil oru laagiri
adi pOkkiri unai paarkkaiyil oru laagiri
kiLLakkiLLa thuLLuthu thEgam
solla solla kolluthu mOgam
kiLLakkiLLa thuLLuthu thEgam
solla solla kolluthu mOgam
iLavattu vizhi pattu pani mottu vedikkuthu vaa..

poNdaatti… iva poNdaattii
ivan pEru rangga ennudaiya panggaa
ottikkittaanyyaa kaiya kattikkittaanyaa
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkila uurkOlam
pangguni maasam kalyaaNam pallaakkila uurkOlam
poNdaattii …. ivan purusan thaan
purusan thaan…… iva poNdaattii

******************************************************

புருசன் தான் ….இவன் புருசன் தான்..
இவன் பேரு ரங்க என்னுடைய பங்கா
ஒட்டிக்கிட்டான்ய்யா கைய கட்டிக்கிட்டான்யா
இவன் பேரு ரங்க என்னுடைய பங்கா
ஒட்டிக்கிட்டான்ய்யா கைய கட்டிக்கிட்டான்யா
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்கில ஊர்கோலம்
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்கில ஊர்கோலம்

பொண்டாட்டி… இவ பொண்டாட்டீ…
பொண்டாட்டி… இவ பொண்டாட்டீ…
இவ பேரு கங்க என்னுடைய பங்க
ஒட்டிக்கிட்டாம்மா கைய கட்டிக்கிட்டாம்மா
இவ பேரு கங்க என்னுடைய பங்க
ஒட்டிக்கிட்டாம்மா கைய கட்டிக்கிட்டாம்மா
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்குல ஊர்கோலம்
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்குல ஊர்கோலம்

புருசன் தான்…… இவ பொண்டாட்டீ….
பொண்டாட்டீ …. இவன் புருசன் தான்..

என் காவலுக்கு இளம் சிங்கம் இருக்கு
கண் வலை வீசி புடிச்சேனய்யா
கொஞ்சி விளையாட துடித்தேனய்யா
என் காவலுக்கு இளம் சிங்கம் இருக்கு
கண் வலை வீசி புடிச்சேனய்யா
கொஞ்சி விளையாட துடித்தேனய்யா
என்னை கொஞ்சம் பார்த்தது பொண்ணு
அல்லிப்பூவாய் பூத்தது கண்ணு
என்னை கொஞ்சம் பார்த்தது பொண்ணு
அல்லிப்பூவாய் பூத்தது கண்ணு
அடிக்கடி சிரிக்குது உதட்டையும் கடிக்குது ஏன்.

புருசன் தான் ….இவன் புருசன் தான்
இவ பேரு கங்க என்னுடைய பங்க
ஒட்டிக்கிட்டாம்மா கைய கட்டிக்கிட்டாம்மா
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்குல ஊர்கோலம்
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்குல ஊர்கோலம்
பொண்டாட்டீ …. இவன் புருசன் தான்

எட்டிப்போனா கட்டிப்பா செல்லக்குட்டி
தொட்டுப்பாத்தா தித்திப்பா வெல்லக்கட்டி
எட்டிப்போனா கட்டிப்பா செல்லக்குட்டி
தொட்டுப்பாத்தா தித்திப்பா வெல்லக்கட்டி
அடி போக்கிரி உனை பார்க்கையில் ஒரு லாகிரி
அடி போக்கிரி உனை பார்க்கையில் ஒரு லாகிரி
கிள்ளக்கிள்ள துள்ளுது தேகம்
சொல்ல சொல்ல கொல்லுது மோகம்
கிள்ளக்கிள்ள துள்ளுது தேகம்
சொல்ல சொல்ல கொல்லுது மோகம்
இளவட்டு விழி பட்டு பனி மொட்டு வெடிக்குது வா..

பொண்டாட்டி… இவ பொண்டாட்டீ
இவன் பேரு ரங்க என்னுடைய பங்கா
ஒட்டிக்கிட்டான்ய்யா கைய கட்டிக்கிட்டான்யா
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்கில ஊர்கோலம்
பங்குனி மாசம் கல்யாணம் பல்லாக்கில ஊர்கோலம்
பொண்டாட்டீ …. இவன் புருசன் தான்
புருசன் தான்…… இவ பொண்டாட்டீ

வடிவேலன் மனசு வச்சான்


MOVIE : THAI ILLAAMAL NAANILLAI
MUSIC : SHANKAR GANESH
SINGERS : TMS & P SUSHEELA

vadivElan manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa chedi
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

E…E..
vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

achchaaramaam oNNu kodu
aaraayiram aLLikkodu
achchaaramaam oNNu kodu
aaraayiram aLLikkodu
intha machchaan vanthu maalai idavaa
varavaa tharavaa varavaa tharavaa
sevvaththippuu kannaththukkuL
thEnuuRuthu ennaththukku
sevvanththippuu kannaththukkuL
thEnuuRuthu ennaththukku
chinna chittu unnai kattippudippaa
koduppaa… mudippaa koduppaa… mudippaa

vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

annakkodi sinna idai
ammaadiyOv enna nadai
annakkodi sinna idai
ammaadiyOv enna nadai
adi kaNNaal ENdi katti izhuththa
sirichchEn …rasichchEn ..sirichchEn …rasichchEn
innEramaa kaNNuRanggEn
ennannamO koNdu vanthEn
innEramaa kaNNuRanggEn
ennannamO koNduvanthEn
antha kanthan vaLLi intha kadhaithaan
adhuthaan… idhuthaan…adhuthaan…idhuthaan

vadivElan .. manasu vachchaan malara vachchaan
maNakkuthu rOjaa sedi..
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi
maanththOppu jOdikkiLi
manggaatha thanggakkodi

********************************************************

வடிவேலன் மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

ஏ…ஏ..
வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

அச்சாரமாம் ஒண்ணு கொடு
ஆராயிரம் அள்ளிக்கொடு
அச்சாரமாம் ஒண்ணு கொடு
ஆராயிரம் அள்ளிக்கொடு
இந்த மச்சான் வந்து மாலை இடவா
வரவா தரவா வரவா தரவா
செவ்வத்திப்பூ கன்னத்துக்குள்
தேனூறுது என்னத்துக்கு
செவ்வந்திப்பூ கன்னத்துக்குள்
தேனூறுது என்னத்துக்கு
சின்ன சிட்டு உன்னை கட்டிப்புடிப்பா
கொடுப்பா… முடிப்பா கொடுப்பா… முடிப்பா

வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

அன்னக்கொடி சின்ன இடை
அம்மாடியோவ் என்ன நடை
அன்னக்கொடி சின்ன இடை
அம்மாடியோவ் என்ன நடை
அடி கண்ணால் ஏண்டி கட்டி இழுத்த
சிரிச்சேன் …ரசிச்சேன் ..சிரிச்சேன் …ரசிச்சேன்
இன்னேரமா கண்ணுறங்கேன்
என்னன்னமோ கொண்டு வந்தேன்
இன்னேரமா கண்ணுறங்கேன்
என்னன்னமோ கொண்டுவந்தேன்
அந்த கந்தன் வள்ளி இந்த கதைதான்
அதுதான்… இதுதான்…அதுதான்…இதுதான்

வடிவேலன் .. மனசு வச்சான் மலர வச்சான்
மணக்குது ரோஜா செடி..
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி
மாந்தோப்பு ஜோடிக்கிளி
மங்காத தங்கக்கொடி

சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது


Lyric Contributed by “Krithi”

MOVIE : Auto Raja(1982)
MUSIC : Shankar Ganesh
SINGER : IR & S Janaki

IR : sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaa raa thananana thaanaa thana thana thana thana thaa raa rara raa
IR : santhathil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara rarara
IR : thamizh sangkathil paadaadha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thara ra ra thara ra ra ra ra thara ra ra rara thanananaa
thaanaanaa naa thaanaa
aa aa aa thaanaa naa naa naa aa aa
IR : kaiyenRE sengkaanthaL malarai nee sonnaal naan nambavO
jaanaki : aa aa aa aa
IR : kaal enRE sevvaazhai ilaigaLai nee sonnaal naan nambividavO
mai konjcham
jaanaki : aa aa aa aa
IR : poy konjcham
jaanaki : aa aa aa
IR : kaNNukkuL nee koNdu varuvaay kaalaththaal muuzhgaadha uyarthamizh sangkathil
jaanaki : laa laa lala lala raa raa rara ra ra ra raa

IR : anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
jaanaki : aah haa
IR : sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavE
jaanaki : sinththi thEn paayginRa uRavE
anthippOr kaaNaadha iLamai aadattum en kaigaLil
sinththiththEn senthuura idhazhgaLil
sinththi thEn paayginRa uRavai
konjcham thaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : konjchaththaan
IR : aa aa aa aa
jaanaki : kaNNukkuL ennenna naLinam kaalaththaal muuvaadha uyarthamizh sangkathil
IR : thaa raa raa thana nana thara rara thaanaa naa thaaraa ra ra

IR : aadai En un mEni azhagai aadhikkam seygiRathu
jaanaki : aa aa aa aa aa
IR : naaLaikkee aanantha viduthalai kaaNattum kaaNaadha uRavil
kai thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : mey thottum
jaanaki : aa aa aa aa
IR : saamaththil thuunggaadha vizhiyin
santhippil ennenna nayam
thamizh sangkathil paadaatha kavidhai angkathil yaar thanthathu
jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa
IR : santhaththil maaRaadha nadaiyOdu en munnE yaar vanthathu
jaanaki : thananana lala lala lala thananana ra ra ra rara raa
IR : thamizh sangkathil paadaatha kavidhai
angkathil yaar thanthathu
IR & jaanaki : thaanaa ra ra raaraa raaraa ra ra ra thaanaa ra ra ra rara raa

Tell-a-Friend

இளையராஜா : சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தா ரா தனனன தானா தன தன தன தன தா ரா ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர ரரர
இளையராஜா : தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தர ர ர தர ர ர ர ர தர ர ர ரர தனனனா
தானானா நா தானா
ஆ ஆ ஆ தானா நா நா நா ஆ ஆ
இளையராஜா : கையென்றே செங்காந்தள் மலரை நீ சொன்னால் நான் நம்பவோ
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கால் என்றே செவ்வாழை இலைகளை நீ சொன்னால் நான் நம்பிவிடவோ
மை கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : பொய் கொஞ்சம்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : கண்ணுக்குள் நீ கொண்டு வருவாய் காலத்தால் மூழ்காத உயர்தமிழ் சங்கத்தில்
ஜானகி : லா லா லல லல ரா ரா ரர ர ர ர ரா

இளையராஜா : அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
ஜானகி : ஆஹ் ஹா
இளையராஜா : சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
ஜானகி : சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவே
அந்திப்போர் காணாத இளமை ஆடட்டும் என் கைகளில்
சிந்தித்தேன் செந்தூர இதழ்களில்
சிந்தி தேன் பாய்கின்ற உறவை
கொஞ்சம் தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கொஞ்சத்தான்
இளையராஜா : ஆ ஆ ஆ ஆ
ஜானகி : கண்ணுக்குள் என்னென்ன நளினம் காலத்தால் மூவாத உயர்தமிழ்
சங்கத்தில்
இளையராஜா : தா ரா ரா தன நன தர ரர தானா நா தாரா ர ர

இளையராஜா : ஆடை ஏன் உன் மேனி அழகை ஆதிக்கம் செய்கிறது
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : நாளைக்கே ஆனந்த விடுதலை காணட்டும் காணாத உறவில்
கை தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : மெய் தொட்டும்
ஜானகி : ஆ ஆ ஆ ஆ
இளையராஜா : சாமத்தில் தூங்காத விழியின்
சந்திப்பில் என்னென்ன நயம்
தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது
ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : சந்தத்தில் மாறாத நடையோடு என் முன்னே யார் வந்தது
ஜானகி : தனனன லல லல லல தனனன ர ர ர ரர ரா
இளையராஜா : தம்ழிக் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை
அங்கத்தில் யார் தந்தது
இளையராஜா & ஜானகி : தானா ர ர ராரா ராரா ர ர ர தானா ர ர ர ரர ரா