பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே


MOVIE : KAAKKI CHATTAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & S. JANAKI

M : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE (2)
M : kiNNam F : naan….
M : ennai F : paar….
M : innum F : En…..
M : unnai F : thaa….
M : raajaaththi…… A..
F : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE

F : raakkaalam sElai kEtkuthE……… M : -hE -hE -hE -hE-hE
F : raajaavai paathi aakkuthE……….M : paaba paaba paaba …
M : pU vaanamE ini enggum pOttaaLE jalatharanggam
F : -haa.. M : -hO (2)
F : kuunththal…… …M : -ha -ha aa aa
F : muudum ……….. M : -hE -hE E E ..
F : Ekkam …………..M : O O o O
F : kuudum ………….M : aa …aa ..aa .aa
F : raajaanggamE…..M : A -h
F : aa..aa.aa……..aa..

M : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE
M : kiNNam F : naan….
M : ennai F : paar….
M : innum F : En…..
M : unnai F : thaa….
M : raajaaththi…… A..
F : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE

M : muudaatha kOttai vaasalil………… F : aa aa aa aa
M : nOgaamal nOttam paakkavO………F : -ha -ha -ha -ha-ha
F : kaambOdu puuththa mullai………….M : thaththuum.
F : kaayanggaL paaththathillai …………M : -hEyy…
F : -hA.. M : -haa …….. F : Eyy…
M : mOgam ……………. F : aa
M : thiiyil …………………F : aa-haa
M : vEgum ……………….F : aa aa aa
M : neeyum………………F : aa .aa .aa
M : sErnthaada vaa……. -hAk
F : -haa aa .. -haa-h-h…-haa……

M : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE
M : kiNNam F : naan….
M : ennai F : paar….
M : innum F : En…..
M : unnai F : thaa….
M : raajaaththi…… A..
F : pUppOtta thaavaNi bOthaiyil AduthE

Tell-a-Friend

M : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே (2)
M : கிண்ணம் F : நான்….
M : என்னை F : பார்….
M : இன்னும் F : ஏன்…..
M : உன்னை F : தா….
M : ராஜாத்தி…… ஆ..
F : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே

F : ராக்காலம் சேலை கேட்குதே……… M : ஹே ஹே ஹே ஹேஹே
F : ராஜாவை பாதி ஆக்குதே…………….M : பாப பாப பாப …
M : பூ வானமே இனி எங்கும் போட்டாளே ஜலதரங்கம்
F : ஹா…………… M : ஹோ (2)
F : கூந்தல்……….. M : ஹ ஹ ஆ ஆ
F : மூடும் ……….. M : ஹே ஹே ஏ ஏ ..
F : ஏக்கம் …………M : ஓ ஓ ஒ ஓ
F : கூடும் …………M : ஆ …ஆ ..ஆ .ஆ
F : ராஜாங்கமே…..M : ஆ ஹ்
F : ஆ..ஆ.ஆ……..ஆ..

M : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
M : கிண்ணம் F : நான்….
M : என்னை ..F : பார்….
M : இன்னும் . F : ஏன்…..
M : உன்னை . F : தா….
M : ராஜாத்தி…… ஆ..
F : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே

M : மூடாத கோட்டை வாசலில்…………… F : ஆ ஆ ஆ ஆ
M : நோகாமல் நோட்டம் பாக்கவோ………F : ஹ ஹ ஹ ஹஹ
F : காம்போடு பூத்த முல்லை………………M : தத்தூம்.
F : காயங்கள் பாத்ததில்லை ……………….M : ஹேய்ய்…
F : ஹா…………… M : ஹா…………………..F : ஏய்ய்…
M : மோகம் …….. F : ஆ
M : தீயில் …………F : ஆஹா
M : வேகும் ……….F : ஆ ஆ ஆ
M : நீயும்…………F : ஆ .ஆ .ஆ
M : சேர்ந்தாட வா……. ஹாக்
F : ஹா ஆ .. ஹாஹ்ஹ்…ஹா……

M : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே
M : கிண்ணம் F : நான்….
M : என்னை . F : பார்….
M : இன்னும் F : ஏன்…..
M : உன்னை F : தா….
M : ராஜாத்தி…… ஆ..
F : பூப்போட்ட தாவணி போதையில் ஆடுதே