செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது


MOVIE : DHAVANI KANAVUGAL
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : SPB & S JANAKI

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu.. kukkukuukuu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu.. kukkukuukuu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

muththam idum maalai vELai
muudu vizhaa naadagamO
-niththam idhazh thEdum nEram
-naaNam enum nOy varumO
puumaalai suudaathu paay thEda kuudaathu
ellai thanai thaaNdaathu
piLlai ena thaalaattu
manjchaL tharum naaL kuuRu
vanjcham illai thaaL pOdu
kaaman kaNai Eval enai kaaval miiRa thuuNduthE

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

manggai ivaL dhEgam nOgum
mOganamaay thaaLamidu
ganggai nadhi paayum nEram
kaadhil oru sEdhi kodu
-naaLdhORum raakkaalam
EdhinggE puubaaLam
inba kadhai kaaNaadhu kaNgaL imai muudaathu
unnai karai sErkkaadhu enthan alai Oyaadhu
sEval adhu kuuvum varai naaNam Oyvu kaaNumE

senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
kuukuu ena kuuvum kuyil sinna sinna sanththaththil
anthi pOr nadaththum
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu
senggamalam sirikkuthu sanggamaththai ninaikkuthu

****************************************************

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ.. குக்குகூகூ
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ.. குக்குகூகூ
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

முத்தம் இடும் மாலை வேளை
மூடு விழா நாடகமோ
நித்தம் இதழ் தேடும் நேரம்
நாணம் எனும் நோய் வருமோ
பூமாலை சூடாது பாய் தேட கூடாது
எல்லை தனை தாண்டாது
பிள்லை என தாலாட்டு
மஞ்சள் தரும் நாள் கூறு
வஞ்சம் இல்லை தாள் போடு
காமன் கணை ஏவல் எனை காவல் மீற தூண்டுதே

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

மங்கை இவள் தேகம் நோகும்
மோகனமாய் தாளமிடு
கங்கை நதி பாயும் நேரம்
காதில் ஒரு சேதி கொடு
நாள்தோறும் ராக்காலம்
ஏதிங்கே பூபாளம்
இன்ப கதை காணாது கண்கள் இமை மூடாது
உன்னை கரை சேர்க்காது எந்தன் அலை ஓயாது
சேவல் அது கூவும் வரை நாணம் ஓய்வு காணுமே

செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
கூகூ என கூவும் குயில் சின்ன சின்ன சந்தத்தில்
அந்தி போர் நடத்தும்
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது
செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது

***************************************************