பெண்ணாளே பெண்ணாளே


MOVIE : CHEMMEEN.
SINGERS : P LEELA & KJY.

peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
kanni thaamarai puumOLE
kanni thaamarai puumOLE.. vaa… vaa..
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
kadalil thanthnoru muththallE
kuLiril kOrana muththallE
-hOy -hOy ElOlam thONIyilE arayaNam thaalOlamkiLi peNNallE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu paRakkana chembparunththE
maanaththu paRakkana chembparunththE
miininnu maththiyO chemmiinO
miininnu maththiyO chemmiinO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
oru nalla kOru thaa… kadalammE… E…
oru nalla kOru thaa.. kadalammE

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu thabasirunthu
araiyaththi peNNu thabasirunthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
arayan thONiyil pOyaalE avane kaavalu niiyaane
-hOy -hOy innaanE ennaarE kaNavan? allElikkara kaaNuuyille
peNNaaLE peNNaaLE kari miin kaNNaaLE kaNNaaLE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu kaNdathum muththallaa -hOy
maanaththu kaNdathum muththallaa
maNNil kiluththathum muththallaa -hEy
maNNil kiluththathum muththallaa
o-n-naam kadalilE o-n-naam thiraiyilE
o-n-naam kadalilE o-n-naaam thiraiyilE
Omana muththE vaa muththE vaa… -hE
Omana muththE vaa muththE vaa..

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
kaNavan thONiyil pOyaalE kadalil kaavalu nii vENam
-hOy -hOy peNNaaLE peNNaaLE kari miinkaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

****************************************************
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
கன்னி தாமரை பூமோளே
கன்னி தாமரை பூமோளே.. வா… வா..
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
கடலில் தந்னொரு முத்தல்லே
குளிரில் கோரன முத்தல்லே
ஹோய் ஹோய் ஏலோலம் தோணீயிலே அரயணம் தாலோலம்கிளி பெண்ணல்லே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஒரு நல்ல கோரு தா… கடலம்மே… ஏ…
ஒரு நல்ல கோரு தா.. கடலம்மே

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அரயன் தோணியில் போயாலே அவனெ காவலு நீயானெ
ஹோய் ஹோய் இன்னானே என்னாரே கணவன்? அல்லேலிக்கர காணூயில்லெ
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன் கண்ணாளே கண்ணாளே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா ஹோய்
மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா ஹேய்
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாம் திரையிலே
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாஅம் திரையிலே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா… ஹே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா..

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
கணவன் தோணியில் போயாலே கடலில் காவலு நீ வேணம்
ஹோய் ஹோய் பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன்கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

****************************************************

கடலினக்கர போனோரே


MOVIE : CHEMMEEN
SINGERS : KJY.

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…
padhinaalaam raavilE paalaazhi thiraiyilE
malsiya kannigamaarudE maaNikka kallu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
veNNilaa poygaiyilE vaavum naaLilE
pon puu miininE koNdu tharaamO
-naadOdi kadhaiyilE nakshathra kadalilE
-naaga narthakimaar aNiyum
thaanaththin muththu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
maanasa poykaiyilE maayaa ?thiibilE
maada praavinE koNdu tharaamO
aathiraa panthalil panchami thalikkaiyil
dhEva kanyakamaarudE omal puu thaali tharaamO..
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…

**********************************************

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…
பதினாலாம் ராவிலே பாலாழி திரையிலே
மல்சிய கன்னிகமாருடே மாணிக்க கல்லு தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
வெண்ணிலா பொய்கையிலே வாவும் நாளிலே
பொன் பூ மீனினே கொண்டு தராமோ
நாடோடி கதையிலே நக்ஷத்ர கடலிலே
நாக நர்தகிமார் அணியும்
தானத்தின் முத்து தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
மானச பொய்கையிலே மாயா ?தீபிலே
மாட ப்ராவினே கொண்டு தராமோ
ஆதிரா பந்தலில் பன்சமி தலிக்கையில்
தேவ கன்யகமாருடே ஒமல் பூ தாலி தராமோ..
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…

**************************************************