காணா பூமீனினு போவன


MOVIE : CHEMMEEN
SINGER : LEELA P & KJY

puththan valakkaarE punna parakkaarE
porakkaattu kadappuRaththu chaagaraa chaagaraa chaagaraa

kaaNaa puumiininu pOvana thONikkaaraa….
maanaththE ponvala viisaNa thONikkaaraa..
thiiraththE theruviliranggaNa miinum pORaa…
thaanaanam thaaLam thuLLana miinum pORaa..
paalaazhiyin ikkara eththiya puumiin thaayO..
puuvaaLan chemmiin thaayO chemmiin thaayO…

chaagara kadappuraththini ulsavamaayi chaagara
therap puraththini malsaramaay
chaagara kadappuraththini ulsavamaayi chaagara
therap puraththini malsaramaay

chaamara thakkiLi nuulkkedi panchamiyE
OmaNa ponvala koRkadi painggiLiyE
ONamaay ONamaay ponnONamaay ponnONamaay

innallO nammuda kadalinu puuththiru naaLuu..
innallO jOthi kaaNum puuththiru naaLu..
-naadOdi paattugaL paadanna vaanambaadii..
-nii Ezhaam kadalinakkara ?niruththam kaNdO…
aadanggE vanjchikaLangganE aadam maanam…
aadanggE achchilum michchilum aadam maanam…

chaagara vala niRaiyana ponneyilaagE
chaagara madi kilungguna ponnazhiyaa
chaagara vala niRaiyana ponneyilaagE
chaagara madi kilungguna ponnazhiyaa
pOyi vaa padikka nikkana maaLuurE
pOyi vaa kadan tharaanini miinillaa
Elayyaa..Elayyaa..Ela Elayyaa Ela Elayyaa..

************************************************

புத்தன் வலக்காரே புன்ன பரக்காரே
பொரக்காட்டு கடப்புறத்து சாகரா சாகரா சாகரா

காணா பூமீனினு போவன தோணிக்காரா….
மானத்தே பொன்வல வீசண தோணிக்காரா..
தீரத்தே தெருவிலிரங்கண மீனும் போறா…
தானானம் தாளம் துள்ளன மீனும் போறா..
பாலாழியின் இக்கர எத்திய பூமீன் தாயோ..
பூவாளன் செம்மீன் தாயோ செம்மீன் தாயோ…

சாகர கடப்புரத்தினி உல்சவமாயி சாகர
தெரப் புரத்தினி மல்சரமாய்
சாகர கடப்புரத்தினி உல்சவமாயி சாகர
தெரப் புரத்தினி மல்சரமாய்

சாமர தக்கிளி நூல்க்கெடி பன்சமியே
ஓமண பொன்வல கொற்கடி பைங்கிளியே
ஓணமாய் ஓணமாய் பொன்னோணமாய் பொன்னோணமாய்

இன்னல்லோ நம்முட கடலினு பூத்திரு நாளூ..
இன்னல்லோ ஜோதி காணும் பூத்திரு நாளு..
நாடோடி பாட்டுகள் பாடன்ன வானம்பாடீ..
நீ ஏழாம் கடலினக்கர ?னிருத்தம் கண்டோ…
ஆடங்கே வஞ்சிகளங்கனே ஆடம் மானம்…
ஆடங்கே அச்சிலும் மிச்சிலும் ஆடம் மானம்…

சாகர வல நிறையன பொன்னெயிலாகே
சாகர மடி கிலுங்குன பொன்னழியா
சாகர வல நிறையன பொன்னெயிலாகே
சாகர மடி கிலுங்குன பொன்னழியா
போயி வா படிக்க நிக்கன மாளூரே
போயி வா கடன் தரானினி மீனில்லா
ஏலய்யா..ஏலய்யா..ஏல ஏலய்யா ஏல ஏலய்யா..

********************************************