தேசுலாவுதே தேன் மலராலே


MOVIE : MANAALANE MANGAYIN BHAGYAM
MUSIC : ADI NARAYANA RAO
SINGER : SUSHEELA P & GHANTASALA

A….A…A…A…A
?thEsulAvuthE thEn malarAlE
thEsulAvuthE thEn malarAlE
thenRalE kAthal kavi pAdavA…
viLaiyAda vA…
thEsulAvuthE thEn malarAlE

mAsilA idhayamEvida vArAi.. A..A..A..
mAsilA idhayamEvida vArAi.. A..A..A..
mAsilA idhayamEvida vArAi
madhu nilai thavazhnthidum puthu nilai pArAy.
madhu nilai thavazhnthidum puthu nilaiyAl
mana Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy A..A..A..
thEsulAvuthE thEn malarAlE

pArAy….
pArAy maRainthu varum minnalayE
pArAy maRainthu varum minnalayE..
minnuvathEnO..
mEga rAjAn sugamEvida thAnO’
uNmai ithAnO
uyirgaL vAzha mazhai peythida thAnO
urimaiyOdu mana vAnil nAmE
urimaiyOdu mana vAnil nAmE
Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy aa..aa..aa..aa
thEsulAvuthE thEn malarAlE

O..O…O……
Odi vA veNNilaavE
inggu Odi vA veNNilAvE
varuvAy nilAvE
vAzhvinilE oru nAL ithuvE nilavE
Odi vA veNNilAvE
kaNNAl pEsum kAviyamE
kaNNAl pEsum kAviyamE
kAviyamE pugazh kAthal inbamE
kAviyamE pugazh kAthal inbamana
Unjchal AduvOm ullAsamAy sallAbamAy .. aa. aa ..aa ..aa
thEsulAvuthE thEn malarAlE…

A…aa..aa..aa..
manathai pOl malarumE kumuthamE
mathuvinil sugam tharumE..E..E…
manathai pOl malarumE kumuthamE
mathuvinil sugam tharumE..E..E…
manathai pOl malarumE
idhayamE unnidamE
idhayamE unnidamE
inbam pAyum unnAlE en vAzhvilE
pAyum unnAlE en vAzhvilE

Tell-a-Friend

ஆ….ஆ…ஆ…ஆ…ஆ
?தேசுலாவுதே தேன் மலராலே
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே
தென்றலே காதல் கவி பாடவா…
விளையாட வா…
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ.. ஆ..ஆ..ஆ..
மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ.. ஆ..ஆ..ஆ..
மாசிலா இதயமேவிட வாராஇ
மது நிலை தவழ்ந்திடும் புது நிலை பாராய்.
மது நிலை தவழ்ந்திடும் புது நிலையால்
மன ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் ஆ..ஆ..ஆ..
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

பாராய்….
பாராய் மறைந்து வரும் மின்னலயே
பாராய் மறைந்து வரும் மின்னலயே..
மின்னுவதேனோ..
மேக ராஜான் சுகமேவிட தானோ’
உண்மை இதானோ
உயிர்கள் வாழ மழை பெய்திட தானோ
உரிமையோடு மன வானில் நாமே
உரிமையோடு மன வானில் நாமே
ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் ஆ..ஆ..ஆ..ஆ
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே

ஓ..ஓ…ஓ……
ஓடி வா வெண்ணிலாவே
இங்கு ஓடி வா வெண்ணிலாவே
வருவாய் நிலாவே
வாழ்வினிலே ஒரு நாள் இதுவே நிலவே
ஓடி வா வெண்ணிலாவே
கண்ணால் பேசும் காவியமே
கண்ணால் பேசும் காவியமே
காவியமே புகழ் காதல் இன்பமே
காவியமே புகழ் காதல் இன்பமன
ஊஞ்சல் ஆடுவோம் உல்லாசமாய் சல்லாபமாய் .. ஆ. ஆ ..ஆ ..ஆ
தேசுலாவுதே தேன் மலராலே…

ஆ…ஆ..ஆ..ஆ..
மனதை போல் மலருமே குமுதமே
மதுவினில் சுகம் தருமே..ஏ..ஏ…
மனதை போல் மலருமே குமுதமே
மதுவினில் சுகம் தருமே..ஏ..ஏ…
மனதை போல் மலருமே
இதயமே உன்னிடமே
இதயமே உன்னிடமே
இன்பம் பாயும் உன்னாலே என் வாழ்விலே
பாயும் உன்னாலே என் வாழ்விலே

உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம்


MOVIE : ALIBABAVUM 40 THIRUDARGALUM
MUSIC ; DAKSHINAMURTHY S
SINGER : GANTASALA

ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
seyyadaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa O..O..O..O..O…
seyyadaa seyyadaa seyyadaa

kodukkuRa dheyvam valuvil vanththu……
kodukkuRa dheyvam valuvil vanththu
kuuRaiyai pirichchi kottumadaa
kidaichchathai niiyum vaarivachchaa
kittaatha sugamE illaiyadaa
kettaagavE … kettaaga ethaiyum sErththu vaikkaathE
thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa

miisa naRachchi pOna pinnaalE …
miisa naRachchi pOna pinnalE
aasai naRachchi pOyvidumaa
vayasu athigam aana pinnAlE
manasum kizhamaay maaRidumaa
kaaththirunththaa .,,… kaaththirunththaa athai anubavachchidaNum
thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
paisaavai kaNdaa naisaaga pEsa
paisaavai kaNdaa naisaaga pEsa
pala raga peNgaL varuvaangga
pakkaththil vanththu.. pakkaththil vanthu
-hukkaavai thanththu paadi aadi sugam tharuvaangga
pattaana mEni..pattaana mEni pattAlE inbam
meyyadaa meyyadaa meyyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa
seyyadaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa O..O..O..O..O…
seyyadaa seyyadaa seyyadaa

ullaasa ulagam unakkE sonththam thayyadaa thayyadaa thayyadaa
-nii jalsaa seyyadaa seyyadaa seyyadaa

Tell-a-Friend

உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
செய்யடா செய்யடா செய்யடா செய்யடா ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ…
செய்யடா செய்யடா செய்யடா

கொடுக்குற தெய்வம் வலுவில் வந்து……
கொடுக்குற தெய்வம் வலுவில் வந்து
கூறையை பிரிச்சி கொட்டுமடா
கிடைச்சதை நீயும் வாரிவச்சா
கிட்டாத சுகமே இல்லையடா
கெட்டாகவே … கெட்டாக எதையும் சேர்த்து வைக்காதே
தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா

மீச நறச்சி போன பின்னாலே …
மீச நறச்சி போன பின்னலே
ஆசை நறச்சி போய்விடுமா
வயசு அதிகம் ஆன பின்னாலே
மனசும் கிழமாய் மாறிடுமா
காத்திருந்தா .,,… காத்திருந்தா அதை அனுபவச்சிடணும்
தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
பைசாவை கண்டா நைசாக பேச
பைசாவை கண்டா நைசாக பேச
பல ரக பெண்கள் வருவாங்க
பக்கத்தில் வந்து.. பக்கத்தில் வந்து
ஹுக்காவை தந்து பாடி ஆடி சுகம் தருவாங்க
பட்டான மேனி..பட்டான மேனி பட்டாலே இன்பம்
மெய்யடா மெய்யடா மெய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா
செய்யடா செய்யடா செய்யடா செய்யடா ஓ..ஓ..ஓ..ஓ..ஓ…
செய்யடா செய்யடா செய்யடா

உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம் தய்யடா தய்யடா தய்யடா
நீ ஜல்சா செய்யடா செய்யடா செய்யடா