ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு


MOVIE : IDHAYA KOVIL
MUSIC : ILAIYARAJA
SINGERS : ILAIYARAJA

UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu ada
UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu
AN kuruvi thAn iRaiyaiththEdi pOyirunthathu
peN kuruvi thAn kUttukkuLLE kAththirunththathu
vIttai thEdi AN kuruvi thAn vanthu sErnthathu
kUttukkuLLE kuruvi reNdumE oNNA sErnththathu
UrOramA Aththuppakkam thennanthOppu
thOppOramaa inthapakkam kuruvikUdu

angkE thinam muththam idum saththam varuthu
ingE athu vanththAl perungkuRRam varuthu
angE oru pettai pala muttai iduthu
ingE pala pettai viral thottAl suduthu
kaNNAdi mInA pinnAdi pOnA
kaNNAla muRaippALE
ennAnnu kEttu kUchchalgaL pOttu
villAttam viRaippALE
nALthORumE uRavaikkAttum paNpAdidum kuruvi kUttam nAn thAn..

……..UrOramAy Aththuppakkam……….

angkE oru soRgam athu ingE varumO
ingkE pala varkkam ithu ippO tharumO
ellAm oru sontham ena eNNum paRavai
kaNNum iLa nenjchum athil kANum uRavai
peNpArkkumbOdhE pErangkaL pEsum
AN varggam angkEthu
ammAdi vENdAm kalyANa Asai
nammAlE AgAthu
nAmthAn antha paRavai kUttam nALthORumE Attam pAttam vA…vA….

……..UrOramAy Aththuppakkam ……………

Tell-a-Friend

ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு அட
ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு
ஆண் குருவி தான் இறையைத்தேடி போயிருந்தது
பெண் குருவி தான் கூட்டுக்குள்ளே காத்திருந்தது
வீட்டை தேடி ஆண் குருவி தான் வந்து சேர்ந்தது
கூட்டுக்குள்ளே குருவி ரெண்டுமே ஒண்ணா சேர்ந்தது
ஊரோரமா ஆத்துப்பக்கம் தென்னந்தோப்பு
தோப்போரமா இந்தபக்கம் குருவிகூடு

அங்கே தினம் முத்தம் இடும் சத்தம் வருது
இஙே அது வந்தால் பெருங்குற்றம் வருது
அஙே ஒரு பெட்டை பல முட்டை இடுது
இஙே பல பெட்டை விரல் தொட்டால் சுடுது
கண்ணாடி மீனா பின்னாடி போனா
கண்ணால முறைப்பாளே
என்னான்னு கேட்டு கூச்சல்கள் போட்டு
வில்லாட்டம் விறைப்பாளே
னாள்தோறுமே உறவைக்காட்டும் பண்பாடிடும் குருவி கூட்டம் நான் தான்..

……..ஊரோரமாய் ஆத்துப்பக்கம்……….

அங்கே ஒரு சொற்கம் அது இஙே வருமோ
இங்கே பல வர்க்கம் இது இப்போ தருமோ
எல்லாம் ஒரு சொந்தம் என எண்ணும் பறவை
கண்ணும் இள நெஞ்சும் அதில் காணும் உறவை
பெண்பார்க்கும்போதே பேரங்கள் பேசும்
ஆண் வர்க்கம் அங்கேது
அம்மாடி வேண்டாம் கல்யாண ஆசை
நம்மாலே ஆகாது
நாம்தான் அந்த பறவை கூட்டம் நாள்தோறுமே ஆட்டம் பாட்டம் வா…வா….

……..ஊரோரமாய் ஆத்துப்பக்கம் ……………