மானச மைனே வரூ


MOVIE : CHEMMEEN

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
kaLi kuuttukkaarane maRanthu pOyO..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
adanggugillaa Omane adanggugillaa..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

*******************************************

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
களி கூட்டுக்காரனெ மறந்து போயோ..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
அடங்குகில்லா ஓமனெ அடங்குகில்லா..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

********************************************

பெண்ணாளே பெண்ணாளே


MOVIE : CHEMMEEN.
SINGERS : P LEELA & KJY.

peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE
kanni thaamarai puumOLE
kanni thaamarai puumOLE.. vaa… vaa..
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
kadalil thanthnoru muththallE
kuLiril kOrana muththallE
-hOy -hOy ElOlam thONIyilE arayaNam thaalOlamkiLi peNNallE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu paRakkana chembparunththE
maanaththu paRakkana chembparunththE
miininnu maththiyO chemmiinO
miininnu maththiyO chemmiinO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
aaRRinggal paLLiilE peru-naaLum va-n-nallO
oru nalla kOru thaa… kadalammE… E…
oru nalla kOru thaa.. kadalammE

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu thabasirunthu
araiyaththi peNNu thabasirunthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
avane kadalammaa koNdu vanthu
arayan thONiyil pOyaalE avane kaavalu niiyaane
-hOy -hOy innaanE ennaarE kaNavan? allElikkara kaaNuuyille
peNNaaLE peNNaaLE kari miin kaNNaaLE kaNNaaLE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

maanaththu kaNdathum muththallaa -hOy
maanaththu kaNdathum muththallaa
maNNil kiluththathum muththallaa -hEy
maNNil kiluththathum muththallaa
o-n-naam kadalilE o-n-naam thiraiyilE
o-n-naam kadalilE o-n-naaam thiraiyilE
Omana muththE vaa muththE vaa… -hE
Omana muththE vaa muththE vaa..

paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
paNdoru mukkuvan muththi-nu pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
padinjaaran kaattaththu munggi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
araiyaththi peNNu pedaichchi pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
avanE kadalammaa koNdu pOyii
kaNavan thONiyil pOyaalE kadalil kaavalu nii vENam
-hOy -hOy peNNaaLE peNNaaLE kari miinkaNNaalE kaNNaalE
peNNaaLE peNNaaLE karimiin kaNNaalE kaNNaalE

thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa
thanthana thanthana thanthaanaa

****************************************************
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே
கன்னி தாமரை பூமோளே
கன்னி தாமரை பூமோளே.. வா… வா..
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
கடலில் தந்னொரு முத்தல்லே
குளிரில் கோரன முத்தல்லே
ஹோய் ஹோய் ஏலோலம் தோணீயிலே அரயணம் தாலோலம்கிளி பெண்ணல்லே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மானத்து பறக்கன செம்ப்பருந்தே
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
மீனின்னு மத்தியோ செம்மீனோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஆற்றிங்கல் பள்ளீலே பெருநாளும் வந்நல்லோ
ஒரு நல்ல கோரு தா… கடலம்மே… ஏ…
ஒரு நல்ல கோரு தா.. கடலம்மே

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அரையத்தி பெண்ணு தபசிருந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அவனெ கடலம்மா கொண்டு வந்து
அரயன் தோணியில் போயாலே அவனெ காவலு நீயானெ
ஹோய் ஹோய் இன்னானே என்னாரே கணவன்? அல்லேலிக்கர காணூயில்லெ
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன் கண்ணாளே கண்ணாளே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா ஹோய்
மானத்து கண்டதும் முத்தல்லா
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா ஹேய்
மண்ணில் கிலுத்ததும் முத்தல்லா
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாம் திரையிலே
ஒந்நாம் கடலிலே ஒந்நாஅம் திரையிலே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா… ஹே
ஓமன முத்தே வா முத்தே வா..

பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
பண்டொரு முக்குவன் முத்திநு போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
படிஞாரன் காட்டத்து முங்கி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அரையத்தி பெண்ணு பெடைச்சி போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
அவனே கடலம்மா கொண்டு போயீ
கணவன் தோணியில் போயாலே கடலில் காவலு நீ வேணம்
ஹோய் ஹோய் பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரி மீன்கண்ணாலே கண்ணாலே
பெண்ணாளே பெண்ணாளே கரிமீன் கண்ணாலே கண்ணாலே

தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா
தந்தன தந்தன தந்தானா

****************************************************

கடலினக்கர போனோரே


MOVIE : CHEMMEEN
SINGERS : KJY.

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…
padhinaalaam raavilE paalaazhi thiraiyilE
malsiya kannigamaarudE maaNikka kallu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
chanthana thONiyERi pOnOrE niinggaL
pOy pOy pOy varumbOL
veNNilaa poygaiyilE vaavum naaLilE
pon puu miininE koNdu tharaamO
-naadOdi kadhaiyilE nakshathra kadalilE
-naaga narthakimaar aNiyum
thaanaththin muththu tharaamO
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

O..O..O..
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
pushpaga thOniyERi pOnOrE ninggaL
pOy pOy pOy varumbOL
maanasa poykaiyilE maayaa ?thiibilE
maada praavinE koNdu tharaamO
aathiraa panthalil panchami thalikkaiyil
dhEva kanyakamaarudE omal puu thaali tharaamO..
o-hO…. -hO…. o-hO…. -hO…

kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
kadalinakkara pOnOrE kaaNaa ponninu pOnOrE
pOy varumbOL enthu koNdu varum kai niRaiyE
pOy varumbOL enthu koNdu varum…

**********************************************

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…
பதினாலாம் ராவிலே பாலாழி திரையிலே
மல்சிய கன்னிகமாருடே மாணிக்க கல்லு தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
சந்தன தோணியேறி போனோரே நீங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
வெண்ணிலா பொய்கையிலே வாவும் நாளிலே
பொன் பூ மீனினே கொண்டு தராமோ
நாடோடி கதையிலே நக்ஷத்ர கடலிலே
நாக நர்தகிமார் அணியும்
தானத்தின் முத்து தராமோ
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

ஓ..ஓ..ஓ..
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
புஷ்பக தோனியேறி போனோரே நிங்கள்
போய் போய் போய் வரும்போள்
மானச பொய்கையிலே மாயா ?தீபிலே
மாட ப்ராவினே கொண்டு தராமோ
ஆதிரா பந்தலில் பன்சமி தலிக்கையில்
தேவ கன்யகமாருடே ஒமல் பூ தாலி தராமோ..
ஒஹோ…. ஹோ…. ஒஹோ…. ஹோ…

கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
கடலினக்கர போனோரே காணா பொன்னினு போனோரே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும் கை நிறையே
போய் வரும்போள் எந்து கொண்டு வரும்…

**************************************************

காணா பூமீனினு போவன


MOVIE : CHEMMEEN
SINGER : LEELA P & KJY

puththan valakkaarE punna parakkaarE
porakkaattu kadappuRaththu chaagaraa chaagaraa chaagaraa

kaaNaa puumiininu pOvana thONikkaaraa….
maanaththE ponvala viisaNa thONikkaaraa..
thiiraththE theruviliranggaNa miinum pORaa…
thaanaanam thaaLam thuLLana miinum pORaa..
paalaazhiyin ikkara eththiya puumiin thaayO..
puuvaaLan chemmiin thaayO chemmiin thaayO…

chaagara kadappuraththini ulsavamaayi chaagara
therap puraththini malsaramaay
chaagara kadappuraththini ulsavamaayi chaagara
therap puraththini malsaramaay

chaamara thakkiLi nuulkkedi panchamiyE
OmaNa ponvala koRkadi painggiLiyE
ONamaay ONamaay ponnONamaay ponnONamaay

innallO nammuda kadalinu puuththiru naaLuu..
innallO jOthi kaaNum puuththiru naaLu..
-naadOdi paattugaL paadanna vaanambaadii..
-nii Ezhaam kadalinakkara ?niruththam kaNdO…
aadanggE vanjchikaLangganE aadam maanam…
aadanggE achchilum michchilum aadam maanam…

chaagara vala niRaiyana ponneyilaagE
chaagara madi kilungguna ponnazhiyaa
chaagara vala niRaiyana ponneyilaagE
chaagara madi kilungguna ponnazhiyaa
pOyi vaa padikka nikkana maaLuurE
pOyi vaa kadan tharaanini miinillaa
Elayyaa..Elayyaa..Ela Elayyaa Ela Elayyaa..

************************************************

புத்தன் வலக்காரே புன்ன பரக்காரே
பொரக்காட்டு கடப்புறத்து சாகரா சாகரா சாகரா

காணா பூமீனினு போவன தோணிக்காரா….
மானத்தே பொன்வல வீசண தோணிக்காரா..
தீரத்தே தெருவிலிரங்கண மீனும் போறா…
தானானம் தாளம் துள்ளன மீனும் போறா..
பாலாழியின் இக்கர எத்திய பூமீன் தாயோ..
பூவாளன் செம்மீன் தாயோ செம்மீன் தாயோ…

சாகர கடப்புரத்தினி உல்சவமாயி சாகர
தெரப் புரத்தினி மல்சரமாய்
சாகர கடப்புரத்தினி உல்சவமாயி சாகர
தெரப் புரத்தினி மல்சரமாய்

சாமர தக்கிளி நூல்க்கெடி பன்சமியே
ஓமண பொன்வல கொற்கடி பைங்கிளியே
ஓணமாய் ஓணமாய் பொன்னோணமாய் பொன்னோணமாய்

இன்னல்லோ நம்முட கடலினு பூத்திரு நாளூ..
இன்னல்லோ ஜோதி காணும் பூத்திரு நாளு..
நாடோடி பாட்டுகள் பாடன்ன வானம்பாடீ..
நீ ஏழாம் கடலினக்கர ?னிருத்தம் கண்டோ…
ஆடங்கே வஞ்சிகளங்கனே ஆடம் மானம்…
ஆடங்கே அச்சிலும் மிச்சிலும் ஆடம் மானம்…

சாகர வல நிறையன பொன்னெயிலாகே
சாகர மடி கிலுங்குன பொன்னழியா
சாகர வல நிறையன பொன்னெயிலாகே
சாகர மடி கிலுங்குன பொன்னழியா
போயி வா படிக்க நிக்கன மாளூரே
போயி வா கடன் தரானினி மீனில்லா
ஏலய்யா..ஏலய்யா..ஏல ஏலய்யா ஏல ஏலய்யா..

********************************************