புற்றில்வாழ் அரவும் அஞ்சேன்


SONG : PUTRIL VAZH
SINGER : ILAYARAJA
ALBUM : THIRUVASAGAM

puRRilvaazh aravum anjchEn poyyartham meyyum anjchEn
kaRRaivaar sadaiem aNNal kaNNuthal paadham naNNi
maRRumOr theyvanth thannai uNdena ninainthem pemmaaRku
kaRRilaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE

vanpulaal vElum anjchEn vaLaikkaiyaar kadaikkaN anjchEn
enbelaam uruga nOkki ambalath thaaduginRa
enpolaa maNiyai Eththi initharuL paruga maattaa
anbilaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE

kiLiyanaar kiLavi anjchEn avarkiRi muRuval anjchEn
veLiya-nii Raadum mEni vEthiyan paatham naNNith
thuLiyulaam kaNNaaraagith thozhuthazhu thuLLam nekkinggu
aLiyilaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE.

piNiyelaam varinum anjchEn piRappinO diRappum anjchEn
thuNi-nilaa aNiyinaan than thozhumparOdazhunthi ammaal
thiNi-nilam piLanthung kaaNaach chEvadi paravi veNNiiRu
aNigilaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE.

thaRiseRi kaLiRum anjchEn thazhalvizhi uzhuvai anjchEn
veRikamazh sadaiyan appan viNNavar naNNa maattaach
seRitharu kazhalgaL Eththich siRanththini thirukkamaattaa
aRivilaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE.

kONilaa vaaLi anjchEn kuuRRuvan siiRRam anjchEn
-niiNilaa aNiyinaanai ninainthu nainththurugi nekku
vaaNilaang kaNgaL sOra vaazhnthaninREththa maattaa
aaNalaa thavaraik kaNdaal amma-naam anjchu maaRE.

புற்றில்வாழ் அரவும் அஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல் கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றுமோர் தெய்வந் தன்னை உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்கு
கற்றிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே

வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன்
என்பெலாம் உருக நோக்கி அம்பலத் தாடுகின்ற
என்பொலா மணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா
அன்பிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே

கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர்கிறி முறுவல் அஞ்சேன்
வெளியநீ றாடும் மேனி வேதியன் பாதம் நண்ணித்
துளியுலாம் கண்ணாராகித் தொழுதழு துள்ளம் நெக்கிங்கு
அளியிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.

பிணியெலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோ டிறப்பும் அஞ்சேன்
துணிநிலா அணியினான் தன் தொழும்பரோடழுந்தி அம்மால்
திணிநிலம் பிளந்துங் காணாச் சேவடி பரவி வெண்ணீறு
அணிகிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.

தறிசெறி களிறும் அஞ்சேன் தழல்விழி உழுவை அஞ்சேன்
வெறிகமழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நண்ண மாட்டாச்
செறிதரு கழல்கள் ஏத்திச் சிறந்தினி திருக்கமாட்டா
அறிவிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.

கோணிலா வாளி அஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்சேன்
நீணிலா அணியினானை நினைந்து நைந்துருகி நெக்கு
வாணிலாங் கண்கள் சோர வாழ்ந்தனின்றேத்த மாட்டா
ஆணலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.