சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே


MOVIE : AMAIDHI PADAI
MUSIC : ILAYARAJA
SINGERS : MANO & ?

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seydhigaLaiyE
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
kaadhal ennum dhiibamE kaNNil naanum ERRinEn
kaaRRil kaaynthu pOnapin
-nanE ennai thERRinEn
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seydhigaLaiyE
uRavugaL kasanthidumaa… oo..
kanavugaL kalainthidumaa..

unnai orubOdhum ?maRavaadhu naan thaan vaazhnthEn..oo.
kuRRam puriyaathu unthan madi miidhu En naan viizhnthEn ..oo
antha kadhai mudintha kadhai enthan manam maRantha kadhai
enna seyya vidukadhai pOl ennudaiya piRantha kadhai
kaalanggaL thaan pOnapinnum kaayanggaL aaRavillai..oo
vEdhanai thiiravillai

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa

thottakuRai yaavum vittakuRai yaagum vENdaam kaadhal..oo..
enthan vazhivERu unthan vazhivERu EnO kuudal..oo..
unnudaiya varavai eNNi uLLa varai kaathiruppEn
ennai vittu vilagi senRaal maRubadi thiikkuzhippEn
-naan virumbum kaadhalanE nii ennai ERRukkoNdaal
-naan buumiyil vaazhnthiruppEn..

sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
kaadhal ennum dhiibamE kaNNil naanum ERRinEn
kaaRRil saaynthu pOgumaa nenjchi vaiththu ERRinEn
sollividu veLLi nilavE
solluginRa seythigaLaiye
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa
uRavugaL kasanthathammaa.. oo..
kanavugaL kalainthathammaa

*******************************************************

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையே
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
காதல் என்னும் தீபமே கண்ணில் நானும் ஏற்றினேன்
காற்றில் காய்ந்து போனபின்
நனே என்னை தேற்றினேன்
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையே
உறவுகள் கசந்திடுமா… ஓ..
கனவுகள் கலைந்திடுமா..

உன்னை ஒருபோதும் ?மறவாது நான் தான் வாழ்ந்தேன்..ஓ.
குற்றம் புரியாது உந்தன் மடி மீது ஏன் நான் வீழ்ந்தேன் ..ஓ
அந்த கதை முடிந்த கதை எந்தன் மனம் மறந்த கதை
என்ன செய்ய விடுகதை போல் என்னுடைய பிறந்த கதை
காலங்கள் தான் போனபின்னும் காயங்கள் ஆறவில்லை..ஓ
வேதனை தீரவில்லை

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா

தொட்டகுறை யாவும் விட்டகுறை யாகும் வேண்டாம் காதல்..ஓ..
எந்தன் வழிவேறு உந்தன் வழிவேறு ஏனோ கூடல்..ஓ..
உன்னுடைய வரவை எண்ணி உள்ள வரை காதிருப்பேன்
என்னை விட்டு விலகி சென்றால் மறுபடி தீக்குழிப்பேன்
நான் விரும்பும் காதலனே நீ என்னை ஏற்றுக்கொண்டால்
நான் பூமியில் வாழ்ந்திருப்பேன்..

சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
காதல் என்னும் தீபமே கண்ணில் நானும் ஏற்றினேன்
காற்றில் சாய்ந்து போகுமா நெஞ்சி வைத்து ஏற்றினேன்
சொல்லிவிடு வெள்ளி நிலவே
சொல்லுகின்ற செய்திகளையெ
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
உறவுகள் கசந்ததம்மா.. ஓ..
கனவுகள் கலைந்ததம்மா
_________________