வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து


MOVIE : KELADI KANMANI
MUSIC : ILAIYARAAJA
SINGER : S JANAKI
LYRICS : AANDAAL

vaaraNamaayiram sUzha valam seydhu
naaraNa nambi nadakkinRaan
vaaraNamaayiram sUzha valam seydhu
naaraNa nambi nadakkinRaan
ennedhir pUraNa poRkudam
vaiththu puRamengkum thOraNam naatta
kanaak kaNdEn.. thOzhi naan kanaak kaNdEn

inthiran uLLitta thEvar kuzhaam ellaam
inthiran uLLitta thEvar kuzhaam ellaam
vanthirunththennai magatpEsi manthiriththu
inthiran uLLitta thEvar kuzhaam ellaam
vanthirunththennai magatpEsi manthiriththu
manthira kOdiyudiththi maNamaalai….
manthira kOdiyudiththi maNamaalai
anthari sUtta kanaakkaNdEn…
thOzhi.. naan kanaakkaNdEn.

vaay nallaar nalla maRaiyOthi manthiraththaal
vaay nallaar nalla maRaiyOthi manthiraththaal
maasilai naaNal koduththu utparidhi vaiththu
maasilai naaNal koduththu utaparidhi vaiththu
kaaysina maakaLira nannaan en kaippaRRi
thI valam seyya kanaakkaNdEn
thOzhi.. naan …kanaakkaNdEn

Tell-a-Friend

வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து
நாரண நம்பி நடக்கின்றான்
வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து
நாரண நம்பி நடக்கின்றான்
என்னெதிர் பூரண பொற்குடம்
வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட
கனாக் கண்டேன்.. தோழி நான் கனாக் கண்டேன்

இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம்
இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம்
வந்திருந்தென்னை மகட்பேசி மந்திரித்து
இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம்
வந்திருந்தென்னை மகட்பேசி மந்திரித்து
மந்திர கோடியுடித்தி மணமாலை….
மந்திர கோடியுடித்தி மணமாலை
அந்தரி சூட்ட கனாக்கண்டேன்…
தோழி.. நான் கனாக்கண்டேன்.

வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால்
வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால்
மாசிலை நாணல் கொடுத்து உட்பரிதி வைத்து
மாசிலை நாணல் கொடுத்து உடபரிதி வைத்து
காய்சின மாகளிர நன்னான் என் கைப்பற்றி
தீ வலம் செய்ய கனாக்கண்டேன்
தோழி.. நான் …கனாக்கண்டேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: