ஞான் ஞான் பாடணம் ஊஞ்சால் ஆடணம்


MOVIE : POONTHALIR
MUSIC : ILAYARAJA
SINGER : JENCY

njaan njaan paadaNam
uunjchaal aadaNam
raakkiLi aagaNum
raappagal kuuvaNum
ponnezhil kOmaLam
thenthenggil thOraNam
pani mEl thenRalE ithilE ithilE
njaan njaan paadaNam
uunjchaal aadaNam

maangguyil jOdigaL mella kuuvum ragasiyam
kuuvunna raaganggaL puriyaatha athisayam
puunththenRal kaaRRilE pushpathALa abinayam
..?.. sugamayam
aananththa raaththiri kaaNaa punchiri

……………….njaan njaan paadaNam…………..

pUnthaLir aadumbOL
thaLiridum ? paashaigaL
painggkiLi paadumbOL
paravasa thaaLanggaL
pragrithiiya kavithaigaL
ezhuthiya Ishvaran
palamuRai paadidum iLavEniR kaalanggaL
aananththa raaththiri kaaNaa punchiri

……………………njaan njaan paadaNam………………

Tell-a-Friend

ஞான் ஞான் பாடணம்
ஊஞ்சால் ஆடணம்
ராக்கிளி ஆகணும்
ராப்பகல் கூவணும்
பொன்னெழில் கோமளம்
தெந்தெங்கில் தோரணம்
பனி மேல் தென்றலே இதிலே இதிலே
ஞான் ஞான் பாடணம்
ஊஞ்சால் ஆடணம்

மாங்குயில் ஜோடிகள் மெல்ல கூவும் ரகசியம்
கூவுன்ன ராகங்கள் புரியாத அதிசயம்
பூந்தென்றல் காற்றிலே புஷ்பதாள அபினயம்
..?.. சுகமயம்
ஆனந்த ராத்திரி காணா புன்சிரி

……………….ஞான் ஞான் பாடணம்…………..

பூந்தளிர் ஆடும்போள்
தளிரிடும் ? பாஷைகள்
பைங்க்கிளி பாடும்போள்
பரவச தாளங்கள்
ப்ரக்ரிதீய கவிதைகள்
எழுதிய ஈஷ்வரன்
பலமுறை பாடிடும் இளவேனிற் காலங்கள்
ஆனந்த ராத்திரி காணா புன்சிரி

……………………ஞான் ஞான் பாடணம்………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: