கொத்தால் சாவடி லேடி


MOVIE : KANNEDHIRE THONDRINAL
MUSIC : DEVA
SINGER : SABESAN.

koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)
sinna sinna Beans vENumaa
muukku pOla nuukkuL vENumaa
Bangalore kaththiri vENumaa
Dindugul thiraatchai vENumaa
nii pachcha moLagaa kadikkumbOdhu kaNNu reNdum kalangguthadi
koththaal saavadi Lady nee kOyambEdu vaadi (2)

pattinampaakkam Route la Forty Five bus la
parimaLaavai purusan kuuda paaththEndaa
chungudi sElai madippula koththu saavi iduppula
UrmiLaavai urasi konjam paaththEn daa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
vaadi ekkaa thalukkaa minukkaa nadakkuRa
pOdi ekkaa silukkaa malukkaa odiyuRa
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv
kaajaa biidi kariim biidi kavuNdam piidunggOv
adha valichchi paarththa pasanggaLellaam romba kEdinggOv

city la paaththEn night la single tea kadaiyila
chandrikaava silumisamaa paaththENdaa
Beach il vachchi pEsippOm pinnaalE thaanE yOsippOm
vazhakkamaaga nadakkuthu intha kaadhal thaan
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jOdi pOttu Ayisaa nice aa nadakkuRaa
? purusan ninaichchaa nazhuvuRaa
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv
jaam bazzaar burma bazzaar sirippa paarungOv
ava loves kaattum pasanggaLellaam ippo gaalinggOv

SocialTwist Tell-a-Friend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: