எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே


MOVIE : CHAKRAVARTHI THIRUMAGAN
MUSIC : RAMANATHAN G
LYRICS : P KALYANASUNDRAM

eNNamellaam inba kadhai pEsuthE
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE
enRum illaadha puduvasantham viisuthE
eNNamellaam…..
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE
enRum illaadha puduvasantham viisuthE
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE

minnalaippOlavE vaaL viisum viiranai
vEl vizhiyaala veRRi koNdathaal
minnalaippOlavE vaaL viisum viiranai
vEl vizhiyaala veRRi koNdathaal
viNmugil kaaNuginRa vaNNamayil pOlavE
viNmugil kaaNuginRa vaNNamayil pOlavE
ennuLLam thuLLi aaduthE.. inRu
ennuLLam thuLLi aaduthE
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE

-nalla nilaavilE sallaabam seythidum
alli peNNaaL pagalil vaaduvaaL
-nalla nilaavilE sallaabam seythidum
alli peNNaaL pagalil vaaduvaaL
-naanO en naayaganai enRum piriyaamalE
-naanO en naayaganai enRum piriyaamalE
aananthamaaga vaazhvEn.. thOzhi
aananthamaaga vaazhvEn
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE
enRum illaadha puduvasantham viisuthE
eNNamellaam inba kadhai pEsuthE

எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே
என்றும் இல்லாத புடுவசந்தம் வீசுதே
எண்ணமெல்லாம்…..
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே
என்றும் இல்லாத புடுவசந்தம் வீசுதே
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே

மின்னலைப்போலவே வாள் வீசும் வீரனை
வேல் விழியால வெற்றி கொண்டதால்
மின்னலைப்போலவே வாள் வீசும் வீரனை
வேல் விழியால வெற்றி கொண்டதால்
விண்முகில் காணுகின்ற வண்ணமயில் போலவே
விண்முகில் காணுகின்ற வண்ணமயில் போலவே
என்னுள்ளம் துள்ளி ஆடுதே.. இன்று
என்னுள்ளம் துள்ளி ஆடுதே
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே

நல்ல நிலாவிலே சல்லாபம் செய்திடும்
அல்லி பெண்ணாள் பகலில் வாடுவாள்
நல்ல நிலாவிலே சல்லாபம் செய்திடும்
அல்லி பெண்ணாள் பகலில் வாடுவாள்
நானோ என் நாயகனை என்றும் பிரியாமலே
நானோ என் நாயகனை என்றும் பிரியாமலே
ஆனந்தமாக வாழ்வேன்.. தோழி
ஆனந்தமாக வாழ்வேன்
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே
என்றும் இல்லாத புடுவசந்தம் வீசுதே
எண்ணமெல்லாம் இன்ப கதை பேசுதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: