பாலூட்டி வளர்த்த கிளி


MOVIE : GAURAVAM
MUSIC : MSV
SINGER : TMS

paaluutti vaLarththa kiLi pazham koduththu paarththa kiLi
paaluutti vaLarththa kiLi pazham koduththu paarththa kiLi
-naan vaLarththa pachchaik kiLi naaLai varum kachchErikku
-naan vaLarththa pachchaik kiLi naaLai varum kachchErikku
chellammaa enthan chellammaa chellammaa enthan chellammaa

sattamum naanuRaiththEn thairiyamum naan koduththEn
sattamum naanuRaiththEn thairiyamum naan koduththEn
pattam mattum vaanggi vanthu paaynthu sella paakkuthadi
pattam mattum vaanggi vanthu paaynthu sella paakkuthadi
chellammaa enthan chellammaa
paaluutti vaLarththa kiLi pazham koduththu paarththa kiLi
-naan vaLarththa pachchaik kiLi naaLai varum kachchErikku
chellammaa enthan chellammaa

-niidhikkE thuNinthu ninREn ninaiththathellaam jeyiththu vanthEn
-niidhikkE thuNinthu ninREn ninaiththathellaam jeyiththu vanthEn
vEdhanaikku oru maganai viittinilE vaLarththu vanthEn
vEdhanaikku oru maganai viittinilE vaLarththu vanthEn
chellammaa endhan chellammaa chellammaa enthan chellammaa
paaluutti vaLarththa kiLi pazham koduththu paarththa kiLi
-naan vaLarththa pachchaik kiLi naaLai varum kachchErikku
chellammaa enthan chellammaa

aaNdavan sOdhanaiyO yaar koduththa bOdhanaiyO
aaNdavan sOdhanaiyO yaar koduththa bOdhanaiyO
thiiyinilE iRanggi vittaan thirumba vanthu thaazhpaNivaan
thiiyinilE iRanggi vittaan thirumba vanthu thaazhpaNivaan
saththiyam idhu saththiyam chellammaa enthan chellammaa
paaluutti vaLarththa kiLi pazham koduththu paarththa kiLi
-naan vaLarththa pachchaik kiLi naaLai varum kachchErikku
chellammaa enthan chellammaa chellammaa enthan chellammaa

********************************************************

பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழம் கொடுத்து பார்த்த கிளி
பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழம் கொடுத்து பார்த்த கிளி
நான் வளர்த்த பச்சைக் கிளி நாளை வரும் கச்சேரிக்கு
நான் வளர்த்த பச்சைக் கிளி நாளை வரும் கச்சேரிக்கு
செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா

சட்டமும் நானுறைத்தேன் தைரியமும் நான் கொடுத்தேன்
சட்டமும் நானுறைத்தேன் தைரியமும் நான் கொடுத்தேன்
பட்டம் மட்டும் வாங்கி வந்து பாய்ந்து செல்ல பாக்குதடி
பட்டம் மட்டும் வாங்கி வந்து பாய்ந்து செல்ல பாக்குதடி
செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா
பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழம் கொடுத்து பார்த்த கிளி
நான் வளர்த்த பச்சைக் கிளி நாளை வரும் கச்சேரிக்கு
செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா

நீதிக்கே துணிந்து நின்றேன் நினைத்ததெல்லாம் ஜெயித்து வந்தேன்
நீதிக்கே துணிந்து நின்றேன் நினைத்ததெல்லாம் ஜெயித்து வந்தேன்
வேதனைக்கு ஒரு மகனை வீட்டினிலே வளர்த்து வந்தேன்
வேதனைக்கு ஒரு மகனை வீட்டினிலே வளர்த்து வந்தேன்
செல்லம்மா என்தன் செல்லம்மா செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா
பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழம் கொடுத்து பார்த்த கிளி
நான் வளர்த்த பச்சைக் கிளி நாளை வரும் கச்சேரிக்கு
செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா

ஆண்டவன் சோதனையோ யார் கொடுத்த போதனையோ
ஆண்டவன் சோதனையோ யார் கொடுத்த போதனையோ
தீயினிலே இறங்கி விட்டான் திரும்ப வந்து தாழ்பணிவான்
தீயினிலே இறங்கி விட்டான் திரும்ப வந்து தாழ்பணிவான்
சத்தியம் இது சத்தியம் செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா
பாலூட்டி வளர்த்த கிளி பழம் கொடுத்து பார்த்த கிளி
நான் வளர்த்த பச்சைக் கிளி நாளை வரும் கச்சேரிக்கு
செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா செல்லம்மா எந்தன் செல்லம்மா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: