கண்ணுக்கு குலமேது


MOVIE : KALANGARAI VILAKKAM
MUSIC : VISWANADHAN – RAMAMURTHY
SINGER : P.SUSHEELA.

kaNNukku kulamEdhu (2)
kaNNaa karumaikku inam Edhu
kaNNukku kulamEdhu
kaNNa karumaikku inam Edhu
kaNNukku kulamEdhu

viNNukkuL pirivEdhu.. kaNNaa
viNNukkuL pirivEdhu .. kaNNaa
izhappukku iruLEdhu..

kaNNukku kulamEdhu
kaNNa karumaikku inam Edhu
kaNNukku kulamEdhu

paalil irunthu…. aa..aa
paalil irunthu ney piRakkum.. kaNNaa
paramboruL kaNdE uyir piRakkum
viiraththil irunthu kulam piRakkum
adhil mElenRum kiizhenRum enggirukkum

kaNNukku kulamEdhu
kaNNa karumaikku inam Edhu
kaNNukku kulamEdhu

koduppavar illaam.. koduppavar ellaam mElaavaar
kaiyil koLbavar ellaam kiizhaavaar
tharubavan allavO kaNNaa nii
tharumaththin thaayE kalanggaathE..

kaNNukku kulamEdhu
kaNNa karumaikku inam Edhu
kaNNukku kulamEdhu

******************************************************

கண்ணுக்கு குலமேது (2)
கண்ணா கருமைக்கு இனம் ஏது
கண்ணுக்கு குலமேது
கண்ண கருமைக்கு இனம் ஏது
கண்ணுக்கு குலமேது

விண்ணுக்குள் பிரிவேது.. கண்ணா
விண்ணுக்குள் பிரிவேது .. கண்ணா
இழப்புக்கு இருளேது..

கண்ணுக்கு குலமேது
கண்ண கருமைக்கு இனம் ஏது
கண்ணுக்கு குலமேது

பாலில் இருந்து…. ஆ..ஆ
பாலில் இருந்து நெய் பிறக்கும்.. கண்ணா
பரம்பொருள் கண்டே உயிர் பிறக்கும்
வீரத்தில் இருந்து குலம் பிறக்கும்
அதில் மேலென்றும் கீழென்றும் எங்கிருக்கும்

கண்ணுக்கு குலமேது
கண்ண கருமைக்கு இனம் ஏது
கண்ணுக்கு குலமேது

கொடுப்பவர் இல்லாம்.. கொடுப்பவர் எல்லாம் மேலாவார்
கையில் கொள்பவர் எல்லாம் கீழாவார்
தருபவன் அல்லவோ கண்ணா நீ
தருமத்தின் தாயே கலங்காதே..

கண்ணுக்கு குலமேது
கண்ண கருமைக்கு இனம் ஏது
கண்ணுக்கு குலமேது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: