நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு


MOVIE : NENJIRUKKUM VARAI
MUSIC : VISWANATHAN MS
SINGERS : MS RAJA & TMS.

nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa yaa yaayaa yaa yaa yaayaa .. laa..laa…laa..
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
laa..laa…laa….laa….laa….

irunthaal thaanE .. selavu seyya
eduththaal thaanE … maRaiththu vaikka
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
koduththaal thaanE vaanggi sella
paduththaal thaanE vizhiththu koLLa
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

thuNinthaal thaanE … edhuvum mudiya
thoRanthaal thaanE…. paathai? theriya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
siriththaal thaanE kavalai maRaiya
sila naaL thaanE sumaigaL kuRaiya
enggE kaal pOgum pOga vidu mudivai paarththu vidu
kaalam oru naaL kaikodukkum adhuvarai poRuththuvidu
yaa…yaa…yaa… laa…laa…
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm
nenjchirukku enggaLukku naaLai enRa naaLirukku vaazhnthE thiiruvOm

**********************************************************

நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா யா யாயா யா யா யாயா .. லா..லா…லா..
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
லா..லா…லா….லா….லா….

இருந்தால் தானே .. செலவு செய்ய
எடுத்தால் தானே … மறைத்து வைக்க
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
கொடுத்தால் தானே வாங்கி செல்ல
படுத்தால் தானே விழித்து கொள்ள
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்

துணிந்தால் தானே … எதுவும் முடிய
தொறந்தால் தானே…. பாதை? தெரிய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
சிரித்தால் தானே கவலை மறைய
சில நாள் தானே சுமைகள் குறைய
எங்கே கால் போகும் போக விடு முடிவை பார்த்து விடு
காலம் ஒரு நாள் கைகொடுக்கும் அதுவரை பொறுத்துவிடு
யா…யா…யா… லா…லா…
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
நெஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு நாளை என்ற நாளிருக்கு வாழ்ந்தே தீருவோம்
**************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: