அச்சம் என்பது மடமையடா


MOVIE : MANNATHI MANNAN
MUSIC : VISWANATHAN – RAMAMURTHY
SINGER : TMS.

achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa… aa..aa..aa..
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan…aa..aa
kanagavijaiyarin mudithalai neRiththu kallinai vaiththaan sEra magan
imaya varambinil miin kodiyERRi isai pada vaaznthaan paaNdiyanE
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai.. ii..ii…aa..
karuvinil vaLarum mazhalaiyin udalil
thairiyam vaLarppaaL thamizhannai
kaLanggam piRanthaal peRRavaL maanam
kaaththida ezhuvaan avaL piLLai
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa

vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
vaazhbavar kOdi maRainthavar kOdi
makkaLin manathil niRpavar yaar
maaperum viirar maanam kaappOr
sariththiram thanilE niRkinRaar
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
aaRilum saavu nuuRilum saavu
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
thaayagam kaappathu kadamaiyadaa
achcham enbathu madamaiyadaa …
anjchaamai thiraavidar udamaiyadaa
***********************************************************

அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா… ஆ..ஆ..ஆ..
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்…ஆ..ஆ
கனகவிஜையரின் முடிதலை நெறித்து கல்லினை வைத்தான் சேர மகன்
இமய வரம்பினில் மீன் கொடியேற்றி இசை பட வாழ்ந்தான் பாண்டியனே
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை.. ஈ..ஈ…ஆ..
கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை
களங்கம் பிறந்தால் பெற்றவள் மானம்
காத்திட எழுவான் அவள் பிள்ளை
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
வாழ்பவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்கின்றார்
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா …
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
************************************************************

One Response to “அச்சம் என்பது மடமையடா”

  1. C Srinivasan Says:

    The song is sung by both TMS & the Late MLV, but the latter’s name is missing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: