மானச மைனே வரூ


MOVIE : CHEMMEEN

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
-nilaavinRE naattilE nishaaganthi puuththallO
kaLi kuuttukkaarane maRanthu pOyO..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
kadalilE Olavum karaLilE mOhavum
adanggugillaa Omane adanggugillaa..

maanasa mainE varuu.. madhuram nuLLi tharuu..
-nin aruma puu vaadiyil nii thEduvathaarE aarE..
maanasa mainE varuu..

*******************************************

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
நிலாவின்றே நாட்டிலே நிஷாகந்தி பூத்தல்லோ
களி கூட்டுக்காரனெ மறந்து போயோ..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
கடலிலே ஓலவும் கரளிலே மோகவும்
அடங்குகில்லா ஓமனெ அடங்குகில்லா..

மானச மைனே வரூ.. மதுரம் நுள்ளி தரூ..
நின் அரும பூ வாடியில் நீ தேடுவதாரே ஆரே..
மானச மைனே வரூ..

********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: